HIRU HIRU

Algemene Voorwaarden

Orbea, eigenaar van het merk Hiru, (hierna de aanbieder) voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Spaanse Wet nr. 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en heeft met dit doel de volgende wettelijke kennisgeving opgesteld.

Eenieder die zich toegang verschaft tot deze website (www.hirucycling.com) gaat ervan uit en verbindt zich ertoe de bepalingen van deze website, alsmede alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn, strikt na te leven. Het surfen op deze website impliceert het volledige begrip en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van deze voorwaarden, en van alle wijzigingen die daarin kunnen worden aangebracht.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen aan te brengen die hij passend acht aan deze website en kan de aangeboden inhoud en diensten wijzigen, verwijderen of toevoegen, evenals de wijze waarop deze worden gepresenteerd of zijn gesitueerd. Aangezien deze voorwaarden wijzigingen kunnen ondergaan, raden wij u aan ze te raadplegen telkens wanneer u deze website bezoekt.

Orbea, als eigenaar van de website, zet zich ten zeerste in voor de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en garandeert de volledige naleving van de daarin vervatte verplichtingen. Rekening houdend met de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking en de risico's van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, legt Orbea passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming is met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze maatregelen worden door Orbea geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt.

De gebruiker erkent dat hij/zij, alvorens enige vorm van gegevens en/of informatie te verstrekken, dit privacybeleid en de hierin vervatte voorwaarden heeft gelezen, begrepen en uitdrukkelijk aanvaard. Als u twijfels of vragen heeft over dit beleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: privacy@orbea.com

Bij het opvragen van gegevens geeft de website-eigenaar aan welke gegevens verplicht zijn (bv. door deze vereiste aan te geven met een asterisk in het desbetreffende formulierveld). Indien niet alle gegevens worden verstrekt, garandeert de eigenaar van de website niet dat de verstrekte informatie en diensten volledig op de behoeften van de gebruiker zullen zijn afgestemd. De gebruiker verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe, accurate en volledige informatie te verstrekken over zijn of haar identiteit. De gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, en de aanbieder behoudt zich het recht voor om iedere gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt van de aangeboden diensten uit te sluiten, onverminderd eventuele andere gerechtelijke stappen die kunnen worden ondernomen.

Orbea deelt hierbij mee dat de verstrekte persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze ten aanzien van de belanghebbende worden verwerkt; ze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en ze niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden; toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; nauwkeurig en up-to-date zijn; in een vorm die het mogelijk maakt de belanghebbenden te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; en worden verwerkt op een wijze die een passende beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door de tenuitvoerlegging van passende technische of organisatorische maatregelen.

INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEGEVENS VOOR HET BEHEER VAN DE GEBRUIKERSACCOUNT

“VERANTWOORDELIJKE” (VOOR DE VERWERKING)

ORBEA, S. COOP.

Identiteit: Orbea Sociedad Cooperativa.

CIF: F-20032348

Postadres: Postal: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).

Telefoon: +34 943 171 950

E-mail: privacy@orbea.com

Contactpersoon gegevensbescherming: privacy@orbea.com

“DOEL” (VAN DE VERWERKING)

ORBEA VERWERKT DE GEGEVENS VAN DE KLANT VOOR HET BEHEER VAN ZIJN OF HAAR GEBRUIKERSACCOUNT

Bij Orbea verwerken we de informatie die door geïnteresseerden wordt verstrekt om hun gebruikersaccount op onze website www.hirucycling.com te beheren.

Om u producten en diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij uw interesses en om uw gebruikerservaring te verbeteren, creëren wij een "profiel" op basis van de verstrekte informatie. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard totdat de account door de gebruiker wordt opgeheven (verzoek om verwijdering door de belanghebbende) of drie jaar na het laatste contact.

“LEGITIMITEIT” (VAN DE VERWERKING)

TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de toestemming van de gebruiker door het aanvaarden van deze voorwaarden.

“ONTVANGERS” (VAN OVERDRACHTEN OF DOORGIFTEN)

GEGEVENS ZULLEN NIET WORDEN DOORGEGEVEN AAN ANDERE DERDEN, TENZIJ DIT WETTELIJK VERPLICHT IS.

Gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Evenzo heeft Orbea contracten gesloten met verschillende leveranciers, die de gegevens namens Orbea verwerken indien hun tussenkomst noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst.

“RECHTEN” (VAN DE BELANGHEBBENDEN)

TOEGANG TOT, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS, ALSMEDE ANDERE RECHTEN, ZOALS UITEENGEZET IN DE AANVULLENDE INFORMATIE

Eenieder heeft het recht bevestiging te krijgen of Orbea al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt.

Belanghebbenden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en op rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op verwijdering van de gegevens indien deze, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunnen belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens; in dat geval zullen wij de gegevens uitsluitend bewaren voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Orbea stopt met de verwerking van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

De gebruiker heeft het recht op portabiliteit, d.w.z. dat de door hem verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, indien dit technisch mogelijk is.

De eigenaar van de gegevens of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, die zijn of haar identiteit kan aantonen, kan voornoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@orbea.com of per post naar: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).

U kunt aanvullende informatie over uw rechten verkrijgen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming op http://www.agpd.es of bij de overeenkomstige autoriteit in het land waar u zich bevindt. Wanneer de houder van de rechten geen genoegdoening heeft gekregen bij de uitoefening van die rechten, kan hij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (of de overeenkomstige autoriteit) om bijstand verzoeken om ervoor te zorgen dat de uitoefening van zijn rechten effectief is, door een verzoek om bescherming van rechten in te dienen (http://www.agpd.es).

“HERKOMST” (VAN DE GEGEVENS)

DE BELANGHEBBENDE ZELF

De belanghebbende zelf

INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEGEVENS VOOR HET BEHEER VAN NIEUWSBRIEVEN VAN HIRU

“VERANTWOORDELIJKE” (VOOR DE VERWERKING)

ORBEA, S. COOP.

Identiteit: Orbea Sociedad Cooperativa.

CIF: F-20032348

Postadres: Postal: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).

Telefoon: +34 943 171 950

E-mail: privacy@orbea.com

Contactpersoon gegevensbescherming: privacy@orbea.com

“DOEL” (VAN DE VERWERKING)

ORBEA VERWERKT DE GEGEVENS VAN DE KLANT VOOR HET VERZENDEN VAN INFORMATIE OVER NIEUWE PRODUCTEN VAN HIRU

Bij Orbea verwerken we de informatie die door belanghebbenden wordt verstrekt om informatie over nieuwe producten van Hiru te verzenden.

Om u producten en diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij uw interesses en om uw gebruikerservaring te verbeteren, creëren wij een "profiel" op basis van de verstrekte informatie. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie blijft bestaan, gedurende de wettelijk voorgeschreven perioden, onverminderd het verzoek van de belanghebbende om verwijdering van de gegevens.

Op de datum van beëindiging van het contract zullen de gegevens worden afgeschermd om verwerking ervan te voorkomen, behalve om ze ter beschikking te stellen van overheidsdiensten en rechtbanken, met het oog op de voldoening van eventuele uit de verwerking voortvloeiende aansprakelijkheden en alleen gedurende de verjaringstermijn van dergelijke aansprakelijkheden.

“LEGITIMITEIT” (VAN DE VERWERKING)

TOESTEMMING VAN DE BELANGHEBBENDE

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens om u op de hoogte te stellen van diensten en activiteiten van Hiru is ondergeschikt aan de toestemming van de gebruiker bij het aanvaarden van deze voorwaarden.

De intrekking van deze toestemming is in geen geval een voorwaarde voor de uitvoering van het koopcontract.

“ONTVANGERS” (VAN OVERDRACHTEN OF DOORGIFTEN)

GEGEVENS ZULLEN NIET WORDEN DOORGEGEVEN AAN ANDERE DERDEN, TENZIJ DIT WETTELIJK VERPLICHT IS.

Gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Evenzo heeft Orbea contracten gesloten met verschillende leveranciers, die de gegevens namens Orbea verwerken indien hun tussenkomst noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst.

“RECHTEN” (VAN DE BELANGHEBBENDEN)

TOEGANG TOT, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS, ALSMEDE ANDERE RECHTEN, ZOALS UITEENGEZET IN DE AANVULLENDE INFORMATIE

Eenieder heeft het recht bevestiging te krijgen of Orbea al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt.

Belanghebbenden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en op rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op verwijdering van de gegevens indien deze, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunnen belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens; in dat geval zullen wij de gegevens uitsluitend bewaren voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Orbea stopt met de verwerking van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

De gebruiker heeft het recht op portabiliteit, d.w.z. dat de door hem verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, indien dit technisch mogelijk is.

De eigenaar van de gegevens of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, die zijn of haar identiteit kan aantonen, kan voornoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@orbea.com of per post naar: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).

U kunt aanvullende informatie over uw rechten verkrijgen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming op http://www.agpd.es of bij de overeenkomstige autoriteit in het land waar u zich bevindt. Wanneer de houder van de rechten geen genoegdoening heeft gekregen bij de uitoefening van die rechten, kan hij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (of de overeenkomstige autoriteit) om bijstand verzoeken om ervoor te zorgen dat de uitoefening van zijn rechten effectief is, door een verzoek om bescherming van rechten in te dienen (http://www.agpd.es).

“HERKOMST” (VAN DE GEGEVENS)

DE BELANGHEBBENDE ZELF

De belanghebbende zelf

De per e-mail verstrekte gegevens zullen door de aanbieder als verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt om aan de verzoeken van de gebruikers te voldoen.

In het geval dat de gebruiker zich registreert op de website, aanvaardt hij door het vakje aan te vinken uitdrukkelijk, vrijelijk en ondubbelzinnig dat zijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt door de eigenaar van de website voor een doeltreffend beheer van de diensten die via de website worden aangeboden, en/of voor het beheer van de geplaatste bestelling, alsook om hem informatie toe te zenden betreffende het gekochte product of gelijkaardig, en in het geval dat u ermee heeft ingestemd zich te abonneren op nieuwsbrieven van Orbea, zal u commerciële communicatie (informatie over onze nieuwste producten en speciale aanbiedingen) worden toegezonden via e-mail, fax, sms, mms, sociale media of enig ander huidig of toekomstig elektronisch of fysiek middel waarmee commerciële communicatie kan worden gedaan. Deze commerciële communicatie moet verband houden met producten of diensten die door Orbea, S. Coop. worden aangeboden.

Gebruikers kunnen het ontvangen van berichten van Orbea te allen tijde stopzetten door te klikken op de link "Uitschrijven" in elke e-mail die naar hen wordt verzonden.

De eigenaar van deze website informeert en garandeert de gebruikers uitdrukkelijk dat hun persoonsgegevens in geen geval aan derden zullen worden doorgegeven, en dat telkens wanneer enige vorm van doorgifte van persoonsgegevens zal plaatsvinden, de gebruikers vooraf om uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming zullen worden verzocht.

IP-ADRESSEN

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een naar behoren geregistreerd serveractiviteitenbestand, dat de verdere verwerking van de gegevens mogelijk maakt, om uitsluitend statistische metingen te verkrijgen die ons in staat stellen het aantal pagina-afdrukken, het aantal bezoeken aan de webdiensten, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, enz. te kennen.

COOKIES

Orbea gebruikt eigen en externe cookies om u een betere gebruikerservaring te bieden.

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren of verwijderen door de browseropties die u op uw terminal of apparaat gebruikt, te configureren.

In het Cookiesbeleid vindt u meer informatie hierover en kunt u de configuratie wijzigen.

BEVEILIGING:

De website maakt gebruik van informatiebeveiligingstechnieken die aan de industrienormen voldoen, zoals firewalls, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen.

COMMUNICATIE EN MARKETING

Als u een aankoop bij ons hebt gedaan, kunnen wij u af en toe per e-mail, post of telefoon informatie sturen over onze nieuwste producten, nieuws en speciale aanbiedingen. U krijgt ook de mogelijkheid om dergelijke communicatie van ons te ontvangen wanneer u lid wordt van Orbea.

Alle lden van ORBEA.COM krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor het ontvangen van marketingcommunicatie verzonden door Orbea S. Coop. Indien u op enig moment niet langer door ons verzonden marketingcommunicatie wenst te ontvangen, kunt u klikken op de link "Inschrijving annuleren" of "Uitschrijven" in elke e-mail die wij u sturen.

REGISTREER JE IN HIRU

Om de Hiru-nieuwsbrieven te kunnen beheren, dient u een gebruikersaccount aan te maken (een "Account"), die u kunt openen via het gedeelte "Registreren" van de website. Om u te registreren, moet u uw e-mailadres en een wachtwoord invoeren.

De toegang tot uw informatie wordt beschermd door dit wachtwoord, dat u dus vertrouwelijk moet houden en aan niemand bekend mag maken. U bent als enige verantwoordelijk voor elk gebruik door derden in het geval dat u dit aan hen hebt meegedeeld, en u moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als u ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount ontdekt, of als u een beveiligingsgerelateerd incident opmerkt.

Wij behouden ons het recht voor om de account van een gebruiker te annuleren indien wij van mening zijn dat deze de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt, of zich schuldig maakt aan criminele, denigrerende, lasterlijke, aanstootgevende of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

In de rubriek "Algemene voorwaarden", die u na lezing aanvaardt, en vóór u zich op de website registreert, bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van Hiru-nieuwsbrieven.

Door in te stemmen met het ontvangen van nieuwsbrieven, stemt u ermee in dat uw gegevens (e-mailadres) door Orbea, S. Coop. worden gebruikt voor het beheer van de verzending van de voornoemde nieuwsbrieven. U kunt de rechten waarin de verordeningen inzake gegevensbescherming voorzien, uitoefenen op het volgende adres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).

WEBSITESTATISTIEKEN

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde statistieken bekendmaken over het aantal bezoekers van deze website of het aantal gedane aankopen. Wij maken gebruik van een onafhankelijk meet- en onderzoeksbureau om namens ons gegevens te verzamelen over de bezoekers van deze website, met behulp van cookies en ingebedde sitecode. Zowel cookies als de ingebedde sitecode leveren statistische informatie over bezoeken aan pagina's op de website, de duur van elke individuele paginaweergave, de paden van bezoekers door de website, gegevens over de scherminstellingen van bezoekers en andere algemene informatie. HIRUCYCLING.COM gebruikt en bewaart dit soort informatie, net als de informatie die wordt verkregen door andere cookies die op de website worden gebruikt, om de diensten die aan gebruikers worden geleverd te helpen verbeteren. Indien u meer informatie wenst over de wijze waarop deze informatie wordt verkregen en gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@hirucycling.com

ONGELDIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

De gehele of gedeeltelijke nietig-, ongeldig- of onwerkzaamverklaring van één van deze bepalingen doet geen afbreuk aan de geldigheid of de werkzaamheid van de overige bepalingen, die voor de aanbieder en de gebruiker bindend blijven. Het feit dat een van de partijen (aanbieder en/of gebruiker) ervan afziet om op enig moment de nakoming van een van de hierin vastgelegde overeenkomsten te verlangen, houdt geen algemene afstand in, noch schept het een verworven recht voor de andere partij.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze voorwaarden worden beheerst door of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in alle aangelegenheden die hierin niet uitdrukkelijk zijn bepaald. In de gevallen waarin het reglement voorziet in de mogelijkheid dat de partijen zich aan een jurisdictie onderwerpen, onderwerpen de aanbieder en de gebruiker zich – uitdrukkelijk afziend van elke andere rechtbank waaronder ze kunnen ressorteren – aan de rechtbanken van de stad Bilbao (Bizkaia).