HIRU HIRU

Algemene Voorwaarden

Orbea, eigenaar van het merk Hiru, (hierna de aanbieder) voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Spaanse Wet nr. 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en heeft met dit doel de volgende wettelijke kennisgeving opgesteld.

Eenieder die zich toegang verschaft tot deze website (www.hirucycling.com) gaat ervan uit en verbindt zich ertoe de bepalingen van deze website, alsmede alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn, strikt na te leven. Het surfen op deze website impliceert het volledige begrip en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van deze voorwaarden, en van alle wijzigingen die daarin kunnen worden aangebracht.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen aan te brengen die hij passend acht aan deze website en kan de aangeboden inhoud en diensten wijzigen, verwijderen of toevoegen, evenals de wijze waarop deze worden gepresenteerd of zijn gesitueerd. Aangezien deze voorwaarden wijzigingen kunnen ondergaan, raden wij u aan ze te raadplegen telkens wanneer u deze website bezoekt.

Algemene informatie

De eigenaar van deze website is:

Orbea S. Coop.

Ingeschreven in het centrale register van coöperatieve vennootschappen van de Baskische overheid. Nr. 86/3 el 8-4-1987

N.I.F. F-20032348

Maatschappelijke zetel: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)

Telefoon: +34 943 171 950

correo electrónico: info@hirucycling.com

Inhoud van de website

In het algemeen zullen de diensten en de inhoud die via deze website worden aangeboden, beschikbaar zijn in het Spaans, zonder afbreuk te doen aan het gebruik van andere talen, naar goeddunken van de aanbieder. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet begrijpen of het niet beheersen van de taal van de website door de gebruiker, noch voor de gevolgen daarvan.

De aanbieder mag de inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, evenals deze inhoud binnen de website verwijderen en wijzigen, evenals de manier waarop deze toegankelijk is wijzigen zonder enige rechtvaardiging en uit vrije wil, zonder verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen die dit voor de gebruikers kan hebben.

Intellectuele en industriële eigendom

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de teksten, grafieken, beelden, het ontwerp en de intellectuele eigendomsrechten die met deze inhoud kunnen overeenstemmen, evenals alle handelsmerken, handelsnamen of andere distinctieve tekens zijn eigendom van de eigenaar van de website of van hun rechtmatige eigenaars, en alle rechten hierop zijn voorbehouden. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, en is ingeschreven in de desbetreffende openbare registers.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud, in welke vorm of op welke drager dan ook, hetzij mechanisch, elektronisch, reprografisch of op een andere manier, evenals elke verspreiding, openbare mededeling of distributie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of zijn rechtmatige eigenaars, is verboden. Elk gebruik dat niet vooraf door de aanbieder is toegestaan, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten.

De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de inhoud door personen die zich toegang verschaffen tot deze website, of uit de schending door hen van enige van kracht zijnde wettelijke bepaling.

Voor opmerkingen over eventuele inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsmede over de inhoud van de website, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@hirucycling.com

De gebruikers zullen de ontwerpen van de producten die via deze website worden aangeboden, kunnen personaliseren (logo's, kleuren,... toevoegen). In dit opzicht respecteert Hiru de intellectuele en industriële eigendomsrechten en vraagt de gebruikers van deze website hetzelfde te doen. Hiru aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, en alleen de auteurs zijn daarvoor verantwoordelijk.

De gebruiker verleent Hiru een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie, met het recht op sublicentie, reproductie, distributie, verzending, het creëren van afgeleide werken, weergave en openbare uitvoering van alle inhoud of enig ander materiaal of informatie (met inbegrip van ideeën voor verbeterde of nieuwe producten of diensten) die aan de aanbieder wordt medegedeeld, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

De gebruiker mag creaties weergeven en toegang krijgen tot materiaal op deze website uitsluitend en alleen voor huishoudelijke en amusements-, niet-commerciële doeleinden.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker die zich toegang verschaft tot deze website, doet dit in overeenstemming met de wet en is te allen tijde verplicht zich geen toegang te verschaffen tot deze website en de inhoud daarvan op een wijze die strijdig is met de wet en/of voor ongeoorloofde doeleinden, die schadelijk is voor de rechten en vrijheden van derden of die de website kan beschadigen, verslechteren, verzadigen of vertragen, ten nadele van de aanbieder of van derden-gebruikers.

De toegang tot de inhoud van de website door de gebruikers geschiedt onder hun volledige verantwoordelijkheid en de aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit de toegang tot de website, ongeacht of deze van fysieke, logische, morele of persoonlijke aard zijn.

De aanbieder kan de gebruikers aansprakelijk stellen voor elk misbruik van de website dat schade of nadeel aan derden toebrengt, evenals voor eventuele virussen of computerprogramma's die op de website kunnen worden geïntroduceerd, gegenereerd of gehost en die zowel de inhoud als de goede werking van de website, alsmede de apparatuur, systemen en programma's van de gebruikers van de website aantasten of kunnen aantasten.

De aanbieder kan gerechtelijke stappen ondernemen tegen gebruikers voor alle claims, schadevergoedingen, boetes of administratieve sancties die op de aanbieder vallen en die de directe of indirecte verantwoordelijkheid zijn van de gebruikers van de inhoud of diensten van de website.

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de op deze website gepubliceerde informatie, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij die niet tot de aanbieder behoort.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of enig ander medium dat derden in staat stelt onafhankelijk inhoud op deze website te publiceren.

In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij elke inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, onmiddellijk zal verwijderen of, in voorkomend geval, de doorverwijzing naar deze website onmiddellijk zal opheffen, waarbij hij de bevoegde autoriteiten op de hoogte zal brengen van de inhoud in kwestie. Indien u van mening bent dat deze website inhoud bevat die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, verzoeken wij u de eigenaar van de website hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

De gebruiker mag de inhoud van deze website niet gebruiken op een wijze die in strijd is met de wet, gebruiken en gewoonten en de openbare orde, noch mag hij deze kopiëren, verspreiden, openbaar maken, transformeren, wijzigen of manipuleren.

Alle gebruikers die op de hoogte zijn van enige handeling die de goede werking van deze website aantast of kan aantasten, de inhoud ervan wijzigt of verandert, moeten de aanbieder hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Minderjarigen

Om de diensten en/of de inhoud van deze website te gebruiken, moeten minderjarigen vooraf toestemming krijgen van hun vader, moeder, voogd of de persoon die voor hen verantwoordelijk is.

De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en/of de diensten waartoe minderjarigen toegang hebben, ligt bij de personen die er verantwoordelijk voor zijn.

Links

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor externe links naar websites van derden of voor de informatie die deze bevatten, en die mogelijk op de website worden opgenomen. De gebruiker verschaft zich dan ook op eigen verantwoordelijkheid toegang tot de inhoud en volgens de gebruiksvoorwaarden die daarop van toepassing zijn.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om iedere link te verwijderen zodra hij er kennis van neemt dat de inhoud daarvan onwettig is of dat deze de eigendom of de rechten van derden schaadt.

Het is verboden de inhoud van de website te gebruiken voor het promoten, contracteren of verspreiden van reclame of informatie van zichzelf of van derden zonder toestemming van de aanbieder, of reclame of informatie te versturen met gebruikmaking van de diensten of informatie die aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld, ongeacht of het gebruik gratis is of niet.

De links of hyperlinks die derden in hun webpagina’s opnemen en die naar deze website verwijzen, dienen voor het openen van de volledige website, en mogen niet direct of indirect onjuiste, onnauwkeurige of verwarrende aanduidingen bevatten, noch aanleiding geven tot oneerlijke of onrechtmatige handelingen tegen de aanbieder.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die in de website zijn opgenomen voor het openen van andere websites. De aanbieder staat niet in voor de bruikbaarheid van deze links, noch is hij verantwoordelijk voor de inhoud of de diensten waartoe gebruikers via deze links toegang kunnen krijgen, noch voor het goed functioneren van deze websites.